Деяк? актуальн? питання права на земельну частку (пай)

В?дпов?дно до ст. 19 Земельного кодексу Укра?ни в?д 25 жовтня 2001 р. (дал? — ЗК) вс? земл? Укра?ни под?ляються на категор?? у в?дпов?дност? з ц?льовим призначенням. Зг?дно ?з ст. 1 ЗК земля перебува? п?д особливою охороною держави. ? все ж таки сьогодн? трапляються випадки порушення чинного законодавства саме в частин? земельних в?дносин на сел?. Один ?з таких випадк?в ми розглянемо в дан?й статт?. Порушуються основн? принципи конституц?йного права власност?, що ? неприпустимим з точки зору юриспруденц??, оск?льки, як в?домо, норми Конституц?? ? основою сусп?льного ? державного ладу (ч. 2 ст. 8 Конституц?? Укра?ни) ? нормами прямо? д?? (ч. З ст. 8 Конституц??).
З розвитком ринкових в?дносин в Укра?н? в?дбуваються кардинальн? зм?ни у в?дносинах щодо власност? на землю та землекористування. Це пов'язано, зокрема, з тим, що з прийняттям Постанови Верховно? Ради «Про земельну реформу» в?д 18 грудня 1990 р. розпочався процес приватизац?? земл?.
В?дпов?дно до ст. 1 вищезгадано? Постанови вся земля Укра?ни оголошувалась об'?ктом земельно? реформи. Важливим кроком було зд?йснення комплексу заход?в щодо надання членам с?льськогосподарських колективних п?дпри?мств статусу власник?в земель. Цей етап виявився найтривал?шим ? складним. Спочатку було передано земл? в межах с?льськогосподарського колективного п?дпри?мства у колективну власн?сть КСП та деяких ?нших орган?зац?й. Процес приватизац?? земельних д?лянок був пов'язаний з паюванням, яке започатковано указами Президента Укра?ни «Про нев?дкладн? заходи щодо прискорення земельно? реформи у сфер? с?льськогосподарського виробництва» в?д 10 листопада 1994 р. та «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власн?сть с?льськогосподарським п?дпри?мствам та орган?зац?ям» в?д 8 серпня 1995 р.
Паювання являло собою визначення розм?ру земельно? частки (паю) у колективн?й власност? на землю кожного члена с?льськогосподарського п?дпри?мства шляхом видач? членам КСП державного сертиф?ката на право на земельну частку (пай). Особливо прискорився процес приватизац?? з виданням Указу Президента «Про нев?дкладн? заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економ?ки» в?д 3 грудня 1999 року. Земельним па?м вважа?ться частка у земельному масив? колективного с?льськогосподарського п?дпри?мства, с?льськогосподарського товариства, яка посв?дчу? право на отримання у приватну власн?сть земельно? д?лянки кожного члена цього п?дпри?мства, кооперативу, товариства.
Порядок вид?лення земельно? частки (паю) в натур? регулю?ться Законом Укра?ни «Про порядок вид?лення в натур? (на м?сцевост?) земельних д?лянок власникам земельних часток (па?в)» в?д 5 червня 2003 р.
Особи, як? отримали право на земельну частку (пай), подають заяву до в?дпов?дно? с?льсько?, селищно?, м?сько? ради чи районно? державно? адм?н?страц?? про вид?лення земельно? частки (паю) в натур? (на м?сцевост?). У раз? подання заяви про вид?лення земельних часток (па?в) у натур? б?льш?стю власник?в в?дпов?дна с?льська, селищна, м?ська рада чи райдержадм?н?страц?я прийма? р?шення про розробку проекту землеустрою щодо орган?зац?? територ?? земельних часток (па?в). Даний проект землеустрою розробля?ться державною чи приватною землевпорядною орган?зац??ю на основ? договору, укладеного з власником земельних часток (па?в), або договору ?з суб'?ктом, який ф?нансу? виконання даних роб?т. Дал?, виготовляються державн? акти на право власност? на земельн? д?лянки.
У процес? виконання зазначено? роботи подекуди мають м?сце порушення чинного законодавства. Це, наприклад, стосу?ться деяких с?л Таращанського району на Ки?вщин?. Вважа?мо за доц?льне висв?тлити дану проблему, зважаючи на можлив?сть виникнення аналог?чних порушень ? в ?нших рег?онах Укра?ни.
Справа про зазначен? нижче порушення набула розголосу п?сля в?дпов?дних звернень спец?ал?ст?в Б?лоцерк?вського м?жрег?онального управл?ння водного господарства (дал? — МУВГ) до суб'?кт?в господарювання у деяких селах. Р?ч полягала у тому, що м?сцев? с?льгоспп?дпри?мства порушували чинне земельне та водне законодавство, зд?йснюючи оранку та використовуючи земл? прибережних захисних смуг б?ля р?чок, озер, водосховищ для виробництва с?льськогосподарсько? продукц??.
В?дпов?дно до ч. 1 ст. 60 ЗК вздовж р?чок, мор?в ? навколо озер, водосховищ та ?нших водойм, з метою охорони поверхневих водних об'?кт?в в?д забруднення ? засм?чення та збереження ?х водност?, у межах водоохоронних зон вид?ляються земельн? д?лянки п?д прибережн? захисн? смуги. Ширина прибережно? захисно? смуги залежить в?д площ? водного покриття: для малих р?чок, струмк?в ? пот?чк?в, а також ставк?в площею менш як З га — 25 м; для середн?х р?чок, водосховищ на них, водойм, а також ставк?в площею понад 3 га — 50 м; для великих р?чок, водосховищ на них та озер — 100 м. При крутизн? схилу б?льше 3 градус?в ширина ц??? смуги зб?льшу?ться у 2 рази (ст. 60 ЗК). Спираючись на ст. 61 ЗК можна стверджувати, що, д?йсно, за умови об?рунтованост? звернень спец?ал?ст?в МУВГ, зазначен? суб'?кти господарювання використовують земельн? д?лянки з порушенням пункт?в «а», «б» ч. 2 ц??? статт?, де вказано, що на прибережних захисних смугах (прибережн? захисн? смуги входять до земель водного фонду Укра?ни) не можна зд?йснювати оранку, сад?вництво, городництво, а також вносити пестициди та добрива. Така сама заборона передбачена ? в ст. 89 Водного кодексу Укра?ни.
Ц?каво, що згадан? землекористувач? зд?йснюють свою д?яльн?сть у точн?й в?дпов?дност? з документац??ю ?з землеустрою. В?дпов?дно до ст. 1 Закону «Про землеустр?й» в?д 22 травня 2003 р. документац??ю ?з землеустрою визначаються затверджен? в установленому порядку текстов? та граф?чн? матер?али, якими регулюються використання та охорона земель державно?, комунально? та приватно? власност?. За даною документац??ю зд?йснюються заходи з еколого-економ?чно? оптим?зац?? використання та охорони земель с?льськогосподарського призначення, а також розм?щення земельних уг?дь, пос?вних площ тощо. Тобто просторова д?яльн?сть с?льгоспп?дпри?мств на земельних масивах повинна в?дпов?дати документац?? ?з землеустрою.
Враховуючи зазначене можна стверджувати, що земельн? д?лянки, як? використовують в?дпов?дн? суб'?кти господарювання, вид?лен? на основ? недосконалого проекту землеустрою, а саме з порушенням меж прибережних захисних смуг.
Земл?, що знаходяться на територ?? земель водного фонду Укра?ни, у даний час в?днесен? органами державно? влади та м?сцевого самоврядування до земель с?льськогосподарського призначення зг?дно ?з ст. 20 ЗК. Таким чином, ус? роботи, як? виконують суб'?кти господарювання на таких землях, мають в?дпов?дати режиму використання земель с?льськогосподарського призначення.
В?дпов?дно до ст. 96 ЗК обов'язком землекористувач?в ?: використовувати земл? за ц?льовим призначенням (земельн? д?лянки, про як? йдеться, належать до земель с?льськогосподарського призначення, ? тому ?х оранка ? виправданою); п?двищувати родюч?сть грунт?в та збер?гати ?нш? корисн? властивост? земл? (зд?йсню?ться шляхом внесення пестицид?в ? добрив).
Суб'?кти господарювання зд?йснюють свою д?яльн?сть, спираючись не лише на документац?ю ?з землеустрою, а й на державн? акти на право власност? на земельну д?лянку, де також зазначен? меж? й м?сце розташування земельно? д?лянки. Таким чином, ?х д?яльн?сть н?бито правом?рна. Разом з тим, зазначен? суб'?кти не дотримуються режиму використання прибережно? захисно? смуги.
У дан?й ситуац?? може йтися про порушення ст. 60 ЗК, в як?й визначен? меж? прибережних захисних смуг саме при вид?ленн? земельних часток (па?в) у натур? (на м?сцевост?) органами державно? влади та м?сцевого самоврядування. Але ж порушення законодавства органами державно? влади ? м?сцевого самоврядування не зв?льня? землекористувач?в в?д прямих обов'язк?в додержувати вимоги законодавства про охорону довк?лля (п. «б» ч. 1 ст. 96 ЗК) ? правила добросус?дства ? обмеження, пов'язан? з встановленням земельних серв?тут?в та охоронних зон (п. «?» ч. 1 ст. 96 ЗК).
Але враховуючи те, що в д?ях суб'?кт?в господарювання в?дсутня суб'?ктивна сторона (вина, мета, мотив) складу земельного правопорушення, вони нести в?дпов?дальн?сть не повинн?. Натом?сть вина присутня у д?яннях орган?в державно? влади та м?сцевого самоврядування ? поляга? у над?л? земл? для с?льськогосподарського використання на територ?? земель водного фонду Укра?ни. В?дпов?дно до ст. 5 Закону Укра?ни «Про порядок вид?лення в натур? (на м?сцевост?) земельних д?лянок власникам земельних часток (па?в)» саме на ц? органи покладалась функц?я уточнення меж м?сця розташування ? площ? с?льськогосподарських уг?дь, як? п?длягають розпод?лу м?ж власниками земельних часток (па?в). Таким чином, д?? суб'?кт?в господарювання на земл? ? об'?ктивно протиправними, але за в?дсутност? вини ?х не можна квал?ф?кувати як земельн? правопорушення.
Розглянемо об'?ктивну сторону правопорушення, а саме: д?яння, негативний насл?док та причинно-насл?дковий зв'язок м?ж ними.
У даному випадку д?яння (д?я чи безд?яльн?сть) державних орган?в та орган?в м?сцевого самоврядування ? неправом?рними. Адже саме органами м?сцевого самоврядування в?дпов?дно до п. «б» ст. 33 Закону «Про м?сцеве самоврядування в Укра?н?» в?д 21 травня 1997 р. зд?йснюються землеустр?й ? його орган?зац?я, а також погодження проект?в землеустрою. Таким чином, органи м?сцевого самоврядування мали звернути увагу на порушення вимог ст. 60 ЗК до того, як будуть вид?лен? земельн? частки (па?) в натур? (на м?сцевост?).
Негативним насл?дком у дан?й ситуац?? ? негативний вплив д?яльност? суб'?кт?в господарювання на навколишн? природне середовище. Але причинно-насл?дковий зв'язок ?сну? не м?ж д?ями суб'?кт?в господарювання ? негативними насл?дками, а м?ж д?ями (вид?лення земельно? д?лянки для с?льськогосподарського використання на землях водного фонду Укра?ни) та безд?яльн?стю (що ма? м?сце на даний момент) орган?в державно? влади та м?сцевого самоврядування ? негативними насл?дками.
Отже, порушення ст. 96 ЗК суб'?ктами господарювання ? насл?дком неправом?рних д?й державних орган?в та орган?в м?сцевого самоврядування, на що ? вказу? об'?ктивна сторона правопорушення.
Враховуючи викладене в?дпов?дальн?сть за дане правопорушення повинн? нести органи державно? влади та м?сцевого самоврядування. В?дпов?дальн?сть орган?в та посадових ос?б м?сцевого самоврядування перед юридичними ? ф?зичними особами передбачена у ст. 77 Закону «Про м?сцеве самоврядування в Укра?н?», де зазначено, що шкода, завдана ф?зичним ? юридичним особам неправом?рними д?ями або безд?яльн?стю орган?в ? посадових ос?б м?сцевого самоврядування, в?дшкодову?ться, в?дпов?дно, з м?сцевого бюджету або за рахунок власних кошт?в винних посадових ос?б. В?дшкодування шкоди, завдано? державними органами при зд?йсненн? сво?х повноважень, зд?йсню?ться за рахунок державного бюджету незалежно в?д вини цього органу (ст. 1173 Цив?льного кодексу Укра?ни)
Наступною ц?кавою обставиною розглядувано? ситуац?? ? заявлена вимога Б?лоцерк?вського МУВГ (входить до системи орган?в Державного ком?тету Укра?ни по водному господарству, йому належить право перев?ряти у випадках, передбачених законодавством, на п?дпри?мствах, в установах ? орган?зац?ях додержання вимог водного законодавства Укра?ни) до с?льгоспп?дпри?мств «в?д?йти» в?д водного об'?кта на в?дстань, зазначену в ст. 60 ЗК.
Дана вимога ? недостатньо об?рунтованою, враховуючи вищезазначене. ? нав?ть, якщо зробити припущення про правом?рн?сть такого «в?дходу» в?д водного об'?кта, можна констатувати порушення земельного законодавства у частин? ц?льового призначення в?дпов?дно? земельно? д?лянки. Станеться так, що частина земельно? д?лянки, яка перебува? у приватн?й власност?, взагал? не буде використовуватись за ?? ц?льовим призначенням — ? саме на вимогу державних орган?в. У той час, як право приватно? власност?, як ? можлив?сть його реал?зац??, гаранту?ться громадянам на основ? ст. 14 Конституц?? Укра?ни.
Можна припустити, що с?льгоспп?дпри?мства не «в?д?йдуть» в?д водного об'?кта на вказану в?дстань (що на даний час ? ма? м?сце). Тобто, також в?дбува?ться порушення чинного земельного законодавства (ст. 60 ЗК). Причому в?дпов?дальн?сть за дане порушення мають нести державн? органи та органи м?сцевого самоврядування.
Природно, виника? запитання, яким чином земельн? д?лянки п?сля приватизац?йно? кампан?? опинилися на територ?? прибережних захисних смуг? Зверта?мо увагу на те, що в Таращанському район? Ки?всько? област? нарахову?ться 79 р?чок та пот?чк?в загальною протяжн?стю близько 358 км. На цих водних об'?ктах розташован? 230 ставк?в загальною площею майже 1300 га. Загальна площа прибережних захисних смуг ма? становити 1147 га, насправд? вона набагато менше. Факти порушення законодавства при розпаюванн? та вид?ленн? земельних д?лянок у натур? (на м?сцевост?) колективних с?льськогосподарських п?дпри?мств очевидн?.
Розглянемо також становище прибережних захисних смуг у сел? Чапа?вка, що в Таращанському район?.
Якщо звернути увагу на проектну документац?ю розпод?лу земельних д?лянок КСП ?м. Чапа?ва, то можна констатувати факт в?дсутност? прибережних захисних смуг у деяких м?сцях б?ля водного об'?кта, натом?сть там розташован? земельн? д?лянки член?в колишнього КСП. Дану проектну документац?ю розробив Ки?вський науково-досл?дний та проектний ?нститут землеустрою.
Ц?каво, що, якщо пор?вняти проектну документац?ю КСП ?м. Чапа?ва в?д 2003 р. ? проект внутр?господарського землевпорядкування колгоспу ?м. Чапа?ва (на баз? якого створено дане КСП), розроблений ще до 1976 р., то виявиться, що вони майже ?дентичн?.
Можливо, розроблення проекту не було зд?йснено у повному обсяз?, а натом?сть стара картосхема взята як основа ново??
У зв'язку з викладеним варто звернути увагу на те, що в?дпов?дно до Водного кодексу Укра?нсько? РСР в?д 9 червня 1972 р. (сьогодн? не чинний) роботи на водних об'?ктах ? в прибережних захисних смугах (зонах) проводяться за згодою орган?в по використанню ? охорон? вод, виконавчих ком?тет?в м?сцевих рад народних депутат?в (ст. 23 Водного кодексу УРСР). Ширина прибережно? захисно? смуги в даному Кодекс? не встановлена. Виходячи з цього можна припустити можлив?сть використання для потреб с?льського господарства земельних д?лянок, розташованих впритул до водного ур?зу (що ? в?дображено в картосхем?, виготовлен?й до 1976 р.).
Використання проектно? документац?? в?д 2003 р., ?дентично? стар?й картосхем?, ? недоц?льним, оск?льки в останн?й не дотримано меж прибережних захисних смуг, як? визначен? в ст. 60 ЗК.
Проблема на сьогодн?шн?й день поляга? не т?льки у порушенн? порядку розпаювання та вид?лення земельно? частки (паю) в натур? (на м?сцевост?) колективному с?льськогосподарському п?дпри?мству, не т?льки в суперечливих оц?нках реально? обстановки, що склалась на м?сцях, а й у необх?дност? в?дновлення конституц?йного права приватно? власност? громадян, чи? земельн? д?лянки розташован? на територ?? прибережних захисних смуг.
?сну? дек?лька проблемних шлях?в вир?шення даного питання, зокрема реприватизац?я земель у межах колишнього колективного с?льськогосподарського п?дпри?мства. Такий розвиток под?й ма? неоднозначний характер. По-перше, можна зазначити про в?дсутн?сть законодавчо? основи для проведення реприватизац??. По-друге, можна стверджувати, що не вс? власники земельних д?лянок, розташованих у межах прибережно? земельно? смуги, захочуть отримати у власн?сть ?нш? земельн? д?лянки. Напевно, п?сля початку реприватизац?? власники земельних д?лянок звернуться до суду. К?льк?сть позивач?в у дан?й справ? може бути досить значною. Суд, розглядаючи позови, призупинить х?д реприватизац?? до остаточного вир?шення справи, що може забрати досить багато часу (серед значного числа позивач?в деяк? можуть з нев?домих причин не прийти на зас?дання тощо). По-трет?, виникнуть проблеми з ф?нансуванням повторних роб?т (розробка нового проекту землеустрою, видача нових державних акт?в на право власност? на земельн? частки (па?) тощо).
?ншим шляхом вир?шення проблеми може бути вид?лення земель у власн?сть особам, чи? земельн? д?лянки розташован? у берегах, ?з резервного фонду м?сцево? ради. Беручи до уваги п. 7 Указу Президента Укра?ни «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власн?сть с?льськогосподарським п?дпри?мствам ? орган?зац?ям», зазначимо, що на сьогодн? ц? резервн? фонди (до резервного фонду вид?лялось 15 % земель колективного с?льськогосподарського п?дпри?мства) вже, як правило, використан? для потреб прац?вник?в соц?ально? сфери на сел?.
Враховуючи презумпц?ю власност? (вся земля ? об'?ктом власност?) на землю, вир?шення дано? проблеми може бути зд?йснено лише шляхом зм?ни форми власност? (тобто передачею ?нших земельних д?лянок з комунально? чи державно? власност? у приватну власн?сть особам, чи? земельн? д?лянки розташован? на територ?? земель водного фонду Укра?ни) або ж зм?ни м?сця розташування або меж земельних д?лянок ус?х власник?в земельних д?лянок на територ?? колишнього КСП з дотриманням вимог ст. 60 ЗК. Але нормативна база для таких д?й в?дсутня. У випадку, що нами розглядався, спостер?гаються порушення таких принцип?в земельного законодавства:
— невтручання держави в зд?йснення громадянами, юридичними особами та територ?альними громадами сво?х прав щодо волод?ння, користування ? розпорядження землею;
— забезпечення рац?онального використання та охорони земель;
— забезпечення гарант?й прав на землю;
— пр?оритету вимог еколог?чно? безпеки.
Дана проблема ? досить складною ? потребу? законодавчого врегулювання.


О.А. Шиян

« повернутися
верс?я для друку
ЦВК про голосування вдома
03.02.2010
Досл?дування по 'Ел?та-центр'
27.01.2010
Укра?нський адм?нсуд зобов'язав визначитися з Груз??ю
26.01.2010
Штраф онлайн
22.01.2010
Обязательные платежи и налоги при покупке/продаже недвижимого имущества
23.11.2009
Документы для покупки/продажи квартиры
16.11.2009
Деяк? актуальн? питання права на земельну частку (пай)
01.07.2009
Цензоры лицензий
01.02.2008
  М?жнародна адвокатська компан?я "Жар?ков ? Компан?я"
01001, Укра?на, Ки?в, вул. ?нститутська 14
+380 44 253 28 91 (багатоканальний)
    
 © 1999 - 2009 Жар?ков ? Компан?я. Вс? права захищен?.
© 2009 зроблено у студ?? mc design.